Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Rámcové téma: Střední Evropa v obrazech dějin.

V programu několika následujících ročníků festivalu se pokusíme zachytit prchavou tvář střední Evropy jako určitý model existence člověka nebo společnou dějinnou zkušenost, s níž se setkaly určité národy a etnika a která je pojmenovala jako Středoevropany. Při zkoumání společných kořenů obyvatel tak etnicky a kulturně rozmanitého regionu nám půjde o cestu k určité sdílené identitě. Místo pokusu o vyčerpávající faktografii velkých historických postav a rozhodujících mocenských zápasů moderních dějin se soustředíme na každodennost lidského bytí. Existuje-li něco jako malá historie obyčejného člověka, pak nás bude zajímat, kam směrují naděje nás, Středoevropanů. V co doufáme a čeho se naopak nejvíc obáváme? Co vnímáme jako náš společný osud a jak jsme schopni mu čelit? Do jaké míry tradice, regionální zvyklosti i kulturní stereotypy ovlivňují život člověka moderní společnosti? Nejedná se nám o další pozitivní pokus, jak tento náš region definovat, nýbrž ukázat, co znamená být jeho obyvatelem a jaké prožitky střední Evropu utvářejí.
Důležitým těžištěm programu budou moderní dějiny střední Evropy 19. a 20. století a především vztah historické paměti a filmu nejen jako média k jejímu uchování, ale i jako diskurzu určitých dějinných epoch a událostí. Naším cílem je proniknout hlouběji i do vzájemného vztahu kinematografie a historie nejen zkoumáním estetické formy zobrazování historické zkušenosti, ale skrz produkční kontext i do souvislostí, jak historické události ovlivnily svobodu a kvalitu dobové filmové tvorby.

Téma XIII. ročníku
Konec starých časů aneb filmové obrazy Velké války 1914-1918


     Před sto lety, 28. července 1914, vypukla 1. světová válka, jež byla logickým vyústěním řetězce mocenských konfliktů již od přelomu 19. a 20. století a jejichž fundamentální příčiny shrnul britský vojenský historik Liddell Hart do tří slov: strach, nenasytnost a pýcha velmocí. Velká válka přispěla k pádu tří velkých monarchií Rakousko-Uherska, Německého císařství a Carského Ruska i k uzavření jedné krásné epochy technického pokroku, ekonomické konjunktury a uměleckého rozkvětu Evropy.

     Program festivalu se zaměří na východiska, počátek i průběh války z pohledu prolínání tzv. velkých i malých dějin, s důrazem na individuální lidský osud na pozadí velmocenských her a vyprávěcí dějiny, které jsou schopny zachytit historickou skutečnost v širších souvislostech. Zajímat nás bude rovněž dědictví Velké války, která jednou provždy změnila
evropský kontinent a přispěla k vytvoření atmosféry nenávisti a zášti mezi jednotlivými národy, třídami a rasami, jejichž důsledky se projevily v ostrých politických bojích poválečných let a v postupném sklouzávání do víru druhé, ještě ničivější války. První válečnou obětí je pojetí skutečnosti, míní francouzský kulturní teoretik Paul Virillio. Kinematografie, která byla tou dobou ještě v plenkách, došla ve víru válečných událostí k zásadním inovacím. Zrodil se žánr zpravodajství, vznikli filmové týdeníky a film se stal i prostředkem propagandy.

Tématické okruhy:
 

 1. La Belle époque (1890–1914) neboli krásná doba na sklonku třech monarchií ve střední Evropě. Soumrak C. a K. mocnářství jako mnohonárodnostního státu. Příběhy z přelomu století zachyceny ve filmových adaptacích dobové literatury.
   
 2. Balkánský sud prachu. Průlet moderními dějinami jihovýchodní Evropy na počátku 20.století od rozpadu Osmanské říše po sarajevský atentát. Hraná a dokumentární rekonstrukce atentátu a bezprostředních okolností eskalace konfliktu s odstupem století.
   
 3. Lesk a bída armád. Frontové obrazy Velké války. Jednotlivec v soukolí válečné mašinerie. Po stopách 1. čs. odboje a čs. legií. Válka jako drama i komedie, fikce i dokument. Proměny filmu ve válce, raná kinematografie jako nástroj zpravodajství a propagandy.
   
 4. Múzy proti válce. Portréty osobností a hnutí ve středoevropské literatuře a umění a jejich osobní protiválečný protest jako akt umělecký i politický. Civilní obraz války ve filmových adaptacích středoevropské literární klasiky.
   
 5. Válka jako naděje i dědictví aneb důsledky Velké války pro 20. století. Revoluce a pád ústředních mocností, poválečné zúčtování, konec trojího záboru Polska a vznik nových států ve střední Evropě. Dokudramata o svědectví turbulentní doby.