Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Nové fotografie - historie po roce 1900 a pohled z věže z roku 1996


     Ve složce fotogalerie jsme pro Vás připravili několik starých fotografií hradu po roce 1900, z nichž je patrné jaký asi by mohl být výhled z hradu po vykácení lesa v okolí. 

     Dále pak panoramatickou fotografii z roku 1996 z věže v době její opravy.

     Fotografie naleznete ve složce Pohled z věžeHistorické fotografie

     Panoramatická fotografie z věže pak v lepším rozlišení ke stažení zde

 

 


18. 3. 2008

Připravujeme novou sekci s radami pro vlastníky památek


    Bělem několika dnů neleznete na těchto stránkách kompletní přehled informací pro vlatníky movitých i nemovitých kulturních památek. Dozvíte se jak se zachovat v jednotlivých životních situacích, kde a jak žádat o dotace, jak jednat s úřady, jak ušetřit na daních a mnoho dalších rad v oblasti nakládání s kulturním dědictvím.

    Navštivte sekci Pro majitele památek

 


14. 3. 2008

Vyhlášena výzva k podávání žádostí v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro Humpolecko


     Vyhlášena výzva k podávání žádostí v rámci programu  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  pro Humpolecko

     Podrobné info naleznete v na těchto stránkách v kolonce Dotační programy -  zde.


10. 3. 2008

Grantový program „Fasády historických objektů“ opět odstartován


Grantový program  „Fasády historických objektů“ opět odstartován

     Na 1. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, dne 6. 2. 2008, byly schváleny finanční prostředky na poskytování dotace na obnovy fasád historických objektů v roce 2008 a současně provedeny drobné změny v řízení o poskytování těchto prostředků.

    Žádosti se mohou podávat do 15. března 2008 v písemné podobě na předepsaném formuláři na adresu Města Humpolec. Žádat mohou vlastníci (fyzické i právnické osoby) objektů s datem výstavby před rokem 1938. 

    Žádosti včetně bližších informací lze získat na internetové adrese http://www.mesto-humpolec.cz  nebo na Odboru ŽP a PP MěÚ Humpolec.

 


9. 3. 2008

Předběžné výsledky ankety "Jste pro úpravu hradní věže na rozhlednu ?"


PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANKETY k  29. 2. 2008

"Jste pro úpravu hradní věže na rozhlednu ?"


Hlasování na webových stránkách města:
ANO, s dostavbou věže   144 
ANO, bez dostavby věže   29 
NE                                 260 
Celkem hlasovalo 433

Hlasování na webových stránkách hradu Orlík:
ANO, s dostavbou věže    289 
ANO, bez dostavby věže  163 
NE                                 365 
Jinde v okolí                    170 
Celkem hlasovalo 987

Hlasování anketním lístkem – MěÚ Humpolec:
ANO, s dostavbou věže    190 
ANO, bez dostavby věže    25 
NE                                   50 
Celkem hlasovalo 265

Hlasování anketním lístkem – Informační středisko Humpolec:
ANO, s dostavbou věže      26 
ANO, bez dostavby věže      3 
NE                                     4 
Celkem hlasovalo 33

HLASOVÁNÍ CELKEM:

ANO, s dostavbou věže       649 
ANO, bez dostavby věže     220 
NE                                       679 
Jinde v okolí                       170 

Celkem hlasovalo  1718

Výsledek kumulovaně - rozhlednu chceme :

na hradě Orlík                           869 
vůbec ne nebo mimo hrad        849


6. 3. 2008

Nový přehled dotačních programů pro obnovu památek


        Nový přehled dotačních programů pro obnovu památek jsme pro Vám připravili na těchto stránkách. Přehled naleznete zde.

         Jde o základní přehled programů určených především pro vlastníky památek v našem regionu.


5. 3. 2008

Nový dotační program pro obnovu památek v regionech


Program MKČR -

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Obecná pravidla

1. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008. 
2. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury (dále jen “ministerstvo”) budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky v objemu podle možností státního rozpočtu. Program není programem ve smyslu § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
3. Finanční prostředky v Programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků po provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
4. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.
5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 4 těchto zásad (dále jen „vlastník“).
6. Z programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
7. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
8. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
9. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
10. Na příspěvek není právní nárok.
11. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
12. Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310. 

 

Podrobné info zde na stránkách MKČR

Info pro působnost MÚ v Humpolci  - Ing. František Kocman


21. 2. 2008

První jarní setkání při práci na hradě - Mezinárodní den památek a historických sídel


    Castrum o.p.s. zve všechny příznivce hradu na první jarní setkání při práci na památce k příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

     Informace naleznete v nejbližší době v kolonce Na pomoc hradu na tomto webu.

     Během Mezinárodního dne památek a historických sídel bude hrad veřejnosti mimořádně mimo návštěvnickou sezónu zpřístupněn - více Akce na hradě

 


18. 2. 2008

8. ročník odborné konference Obnova památek 2008 - Restaurování


Akce

 • 8. ročník odborné konference Obnova památek 2008 - Restaurování

Místo konání

 • Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Termín

 • 18.-19.3.2008

Pořadatel

Záštita a spolupráce

Lhůty pro účastníky

 • 7.3.2008
  Uzávěrka přihlášek

Informace na webu pořadatele

Program

 • Doc. PhDr. Josef Štulc – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
  Úvod
 • Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. – Akademie výtvarných umění v Praze
  Kulturně historické kořeny pojmu restaurování
 • PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc. – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
  Restaurování – obecná charakteristika oboru – současné teoretické modely – na počátku 3. tisíciletí
 • Ing. arch. Miloš Solař – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
  K otázce restaurování v památkové péči
 • Mgr. Antonín Šimčík – Slezská univerzita v Opavě
  Problematika restaurování a konzervování v muzeích
 • Doc. PhDr. Vít Vlnas, PhD. – Národní galerie v Praze
  Galerijní restaurování – obtíže, specifika, perspektivy
 • Ing. arch. Marek Tichý – Archatt, s.r.o.
  Restaurování staveb – teoretická východiska v reálných souvislostech
 • Doc. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa – Fakulta architektury ČVUT v Praze
  Restaurování architektury – na konkrétních příkladech
 • Mgr. art. Luboš Machačko – Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
  Restaurování nástěnných maleb – úvod do problematiky
 • Mgr. Martin Mádl, PhD. – Ústav dějin umění AV ČR
  Autenticita uměleckého díla – látka, forma, obsah
 • Doc. PhDr. Josef Štulc – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
  Poznání hodnot jako východisko restaurování památky

22. 1. 2008

Dotační programy na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina


Dotační programy na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

Účel příspěvku:
- na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
- dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek, tj. věcí movitých i nemovitých, popř. jejich souborů prohlášených podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky, nebo zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Předmět podpory:
- obnova movitých a nemovitých kulturních památek, tj. údržba, oprava, rekonstrukce a restaurování prováděná v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče (dále jen „obnova kulturních památek“)

- dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka

Výše podpory:
a) na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši do 30 % ceny prací maximálně do výše 250 000 Kč
b) na obnovu movitých kulturních památek ve výši do 40 % ceny prací maximálně do výše 300 000 Kč

Výše dotace poskytované vlastníkům kulturních památek se odvozuje z výše ceny prací na obnově kulturní památky uvedené v žádosti o dotaci na daný kalendářní rok.

Žadatel:
Vlastník kulturní památky

Finanční spoluúčast žadatele a obce:
Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky (50 %)

Podmínkou pro získání dotace je finanční spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází (obec se bude podílet na obnově kulturní památky nejméně 20 % z celkových nákladů na obnovu kulturní památky v daném kalendářním roce)

Kde a jakou formou žádat:
Písemně, v termínu od 1. 1. 2008 do 15. 2. 2008 na předepsaném formuláři žádosti, včetně všech požadovaných příloh


Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina


16. 1. 2008

Stránka