Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Nový dotační program pro obnovu pomníky a památníky na legionáře a I. světovou válku


Pomníky a památníky na legionáře a I. světovou válku se dočkají opravy
 
       V roce 2008 uplyne 90 let od ukončení I. světové války. Na území kraje Vysočina se nachází víc než tisíc válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem I. světové války a k činnosti československých legií a většina ze zmíněných objektů dnes již vyžaduje opravu.
      Vědomo si důležitosti této dějinné události, schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 6. listopadu 2007 Zásady na poskytnutí dotací na obnovu válečních hrobů a pietních míst. Dotace jsou určeny na materiál, práce a služby spojené s opravou a údržbou válečných hrobů a pietních míst a jejich bezprostředního a souvisejícího okolí. Každý vlastník si může podat pouze jednu žádost, v rámci které může požádat o peníze na opravu a údržbu i více objektů ve svém vlastnictví. Výše příspěvku ze strany kraje Vysočina na jednoho žadatele činí maximálně 15 000 Kč.
       Výši své finanční spoluúčasti si určí každý vlastník sám dle svých možností a vlastního uvážení. V případě přečerpání celkové částky určené krajem Vysočina na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst bude kritériem pro poskytnutí dotace procentuální podíl vlastníka na celkovém financování obnovy. Žadatelé budou seřazeni podle procentuálního podílu vlastních prostředků sestupně, přičemž skutečné procentuální podíly, pouze pro toto pořadí, budou upraveny koeficienty uvedenými v Zásadách, které byly stanoveny dle velikosti obcí.
       Žádosti budou přijímány v termínu od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008 na odboru kultury a památkové péče.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií

Více informací Jana Zadražilová, Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče, tel. 564 602 357

16. 1. 2008

Hlasujte pro nejpohádkovější hrad a zámek!


Hlasujte pro nejpohádkovější hrad a zámek!

 http://www.npu.cz/zprist/anketa/

 

      Národní památkový ústav odstartoval další ročník ankety O nejpohádkovější hrad nebo zámek v České republice. Hlasování probíhá na webových stránkách www.npu.cz a už v rozjezdu ankety nabírá náskok zámek v Telči. Vysočinský klenot je zatím jediným držitelem tohoto originálního titulu a veřejnost musí sama svými hlasy rozhodnout, zda-li putovní pohádkový střevíček zůstane v držení Telče nebo některé další kulturní památky na území našeho regionu.

Národní památkový ústav (NPÚ) vyhlásil letos v pořadí druhý ročník ankety O nejpohádkovější hrad nebo zámek. Stalo se tak u příležitosti zahájení veletrhu cestovního ruchu RegionTour. Téměř první hlas odeslal přímo ze stánku NPÚ i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a kastelán úřadujícího nejpohádkovějšího zámku v Telči Bohumil Norek. „Vysočina je v anketě zastoupena zámkem v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměsti nad Oslavou, Telči a hradem Lipnice nad Sázavou,“ vyjmenoval kandidáty z regionu hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil, který v loňském roce neskrýval velkou radost nad vítězstvím Telče. Nemilou skutečností je pouze fakt, že Telč musela získaný pohádkový střevíček vrátit zpět vyhlašovatelům ankety, a tak na zámku „truchlí“.

Hlasování probíhá na webových stránkách Národního památkového ústavu v prvním čtvrtletí - do zahájení návštěvnické sezony 25. 3. 2008. Každý hlasující můžete zatrhnout 1 až 3 památky. Každý může hlasovat jen jednou. Před odesláním hlasů je potřeba vyplnit e-mailovou adresu, na kterou následně obdržíte kód pro potvrzení Vašeho hlasování. Více přímo na www.npu.cz.

Po ukončení ankety budou z hlasujících vylosováni tři účastníci, kteří obdrží volné vstupné pro sebe a svoji rodinu na hrad nebo zámek ve správě NPÚ podle vlastního výběru a dále publikace z aktuální produkce ústavu.

 

Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/
15. 1. 2008

V Telči otevřeno nové ú.o. pracoviště Národního památkového ústavu pro Kraj Vysočina


     Na základě Statutu Národního památkového ústavu bylo k 1.1.2008 zřízeno nové územní odborné pracoviště NPÚ v Telči s působností pro kraj Vysočina. Vyvrcholilo tak několikaleté úsilí památkářů i kraje Vysočina o zřízení samostatného pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina.

     Dne 3.1.2008 v 11:30 hodin proběhlo v sídle kraje Krajského úřad kraje Vysočina oficiální zahájení činnosti nového ÚOP NPÚ v Telči.

     Ing. Libor Karásek, ředitel nového územního odborného pracoviště, byl představen generálním ředitelem NPÚ Pavlem Jerie za účasti představitelů Ministerstva kultury ČR a kraje Vysočina.


Adresa nového pracoviště je:


Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči plní veškeré odborné úkoly, vyplývající ze zákona o státní památkové péči.

Ve své přímé správě má pět zpřístupněných kulturních památek (hrady a zámky – národní kulturní památky i památky zapsané na Seznamu kulturního dědictví UNESCO). 


15. 1. 2008

MŽP ČR vyhlásilo 2. výzvu Operačního programu Životní prostředí - také pro obnovu historických krajinných struktur


Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlásilo 2. výzvu pro podávání žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí

    V rámci oblasti podpory 6.3 (Obnova krajinných struktur) je možné žádat podporu i na projekty zaměřené na obnovu historických krajinných struktur.

Termín podání žádostí: 31.1.2008.

Plný text výzvy (pdf).

 


15. 1. 2008

Mezinárodní den památek a historických sídel, 18.4.2008.


ICOMOS - jako každý rok (počínaje rokem 1982) - i letos vyhlašuje hlavní téma Mezinárodního dne památek a historických sídel, 18.4.2008.

Slavit Mezinárodní den památek a sídel každoročně dne 18. dubna navrhl ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 1982. Již v následujícím roce bylo toto datum schváleno na 22. Generální konferenci UNESCO. Tento den nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví pro nejširší veřejnost a zdůraznit potřebu úsilí k ochraně a uchování kulturního dědictví, ale i připomenout i snadnou zranitelnost neuváženými činy nebo zanedbáváním.

Již od roku 2001 ICOMOS také navrhuje pro nadcházející rok určité téma, které by mělo být při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zvýrazněno. Díky tomu se Mezinárodní den památek a sídel neslaví formálně a pořadatele to motivuje k inovaci souvisejících aktivit. Přehled témat minulých let je na webu.

Pro rok 2008 bylo doporučeno pořádat aktivity, pro které je společné téma "Sakrální dědictví a posvátná místa". V úvodním prohlášení ICOMOS k tomuto tématu je připomenuto, že nejrůznější náboženství – potřeby jejich praxe a interpretace víry – vedla nejrůznější lidská společenství ke stavbě objektů, ke zvýraznění a úpravám posvátných míst. Téma sakrálního dědictví se zviditelňuje v krajině nejen stavbami, ale například i jmény míst.

Mnoho minulých i současných společenství vytvořilo kulturní dědictví mimořádného významu a rozmanitosti – vzniklo mnoho velkorysých i skromných staveb a movitých objektů, jež jsou v nich uchovávány. Kromě toho byly a jsou zakládány kulturní instituce, muzea či archívy, jež jsou s církevním bohatstvím a dědictvím úzce spojena.

18. duben 2008 bude velkou příležitostí pro členy ICOMOS a jejich výbory využít množství svých zkušeností, péče a prezentace tohoto dědictví. Péče o sakrální dědictví a posvátná místa může být také velkou výzvou k aktivitě a rozšíření znalostí a zkušeností pro místní obyvatelstvo.

Je proto doporučena úzká spolupráce subjektů odpovědných za sakrální památky a posvátná místa s místní samosprávou a širokou veřejností, základními a středními školami a universitami, a dalšími zájemci o kulturní dědictví. Stejně tak je žádoucí při příležitosti Dne památek a sídel ve zvýšené míře zpřístupnit výsledky výzkumu v těchto oblastech péče o kulturní dědictví.

ICOMOS


15. 1. 2008

3. výzva finančních mechanismů EHP/Norsko


Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska vyhlásilo dne 26.11.2007 3. výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska v prioritních oblastech. K těmto oblastem patří i Uchování evropského kulturního dědictví. Lhůta pro podání žádostí je 29.2.2008, 14:00 hod.

Těmito oblastmi jsou:

 • 1. Uchování evropského kulturního dědictví
 • 2. Ochrana životního prostředí
 • 3. Rozvoj lidských zdrojů
 • 4. Zdravotnictví a péče o dítě
 • 5. Podpora udržitelného rozvoje
 • 7. Implementace Schengenského acquis a posilování justice

Žádosti o grant pro kompletní individuální projekty pro prioritní oblast 6. Vědecký výzkum a vývoj mohou být předloženy v rámci vyhlášených prioritních oblastí.

Konečný termín pro podávání žádostí je 29.2.2008, 14:00 hod. na příslušná kontaktní místa.

Všechny podrobnosti, pokyny, formuláře žádostí a další informace jsou dostupné na webu MF ČR.

2. 1. 2008

Seminář ČNK ICOMOS - Osobnost Břetislava Štorma (1907-1960)


Odborný seminář pořádá ČNK ICOMOS k připomenutí 100. výročí narození významného představitele české památkové péče 20. století. Dne 2.1.2008 byl na webu ČNK ICOMOS zpřístupněn stručný záznam průběhu semináře.

Akce

seminář Osobnost Břetislava Štorma (1907-1960)

Místo konání

 • salónek v sídle NPÚ-ÚP, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 – Malá Strana

Termín

 • 18.12.2007, 13-16 hod.

Pořadatel

Pozvánka

Program

 • Petr Štoncner
  Břetislav Štorm a ochrana památek
 • Vojtěch Láska
  Odkaz Břetislava Štorma památkářům
 • Vladimír Rišlink
  Umělecké řemeslo v tvorbě Břetislava Štorma
 • Petr Krajči
  Štormovo architektonické myšlení a uskutečněné stavby (současný stav)
 • Vojtěch Štorm
  Soupis díla Břetislava Štorma a záměry jeho zveřejnění
 • Tomáš Krejčík
  Osamělý herold – k heraldickému dílu Břetislava Štorma

1. 1. 2008

Rozhledna pro a proti


    Castrum o.p.s., se od začátku snaží okolo návrhu vybudování rozhledny na Orlíku rozvinout širší diskusi, s cílem zhodnotit veškeré klady a zápory uvedeného záměru. Obdobná diskuse probíhá i v samotné dobrovolnické základně společnosti a názory ani tam nejsou zcela jednotné. Proto nás těší zájem veřejnosti, jejíž názor je jistě jedním z nejdůležitějších hodnotitelských kritérií při posuzování záměru.

   Návrh zřízení rozhledny na Orlíku vyvolává možná zbytečně spoustu emocí a scestných úvah a návrhů. Proto bych tu rád uvedl několik skutečností a otázek naznačujících širší spektrum pohledů na celou záležitost:

- vež nelze zpřístupnit prostým probouráním dveří při patě věže a vložením schodiště do nitra, jelikož dutina věže začíná cca 2 metry nad zemí a její půdorys je cca 1x1 m, a to tedy není na schodiště max na tak žebřík což neodpovídám žádným bezpečnostním normám
- původní vstup byl z protějšího paláce lávkou v cca 11 m, proto by bylo nutné nejprve návštěvníky dostat po nově zřízeném venkovním schodišti do této výšky, a to jak v případě dostavby věže, tak i "pouhého" (ovšem kdykoli odstranitelného) vložení novodobé schodišťové samonosné konstrukce v nitru horní části věže. Vizualizace se schematickým návrhem vnějšího novodobého schodiště do úrovně původního vstupu v 11m naleznete na www.hrad-orlik.cz
- existují dvě historické rytiny, které shodně zachycují původní stav věže před zřícením - tedy především umístnění okenních otvorů (nikoli střechu)

Pak jsou tu otázky a různé úhly pohledu:

- jak si ji ceníte a je pro Vás důležitá současná zažitá, přirozená a autentická dominanta hradu i města ? 
- co to bude stát dostavba věže (můj osobní odhad u dostavby v řádu 3-4 mil. Kč u vložené samonosné konstrukce výrazně méně i pod 1 mil. Kč) ? 
- z pohledu správy objektu - do současné doby nejsou stavebně zajištěny některé části hradu - budou peníze i na tyto části (bastion) ?
- co přináší cestovní ruch ? Za svou osobu se domnívám, že něco více něž anonymemna www.humpolak.cz  uvedené vstupné, které se mnohdy dostává ještě do palby návštěvníků pro svoji výši. Pokud bude turistická nabídka širší, pak návštěvník zůstane - zajede do Kališť na Mahlera, na rozhlednu, na Orlík, na Lipnici a možná i do městského muzea, jehož návštěvnost hrad hravě překonává a návštěvník nejen zajde ve městě na oběd, ale i přespí. To přináší cestovní ruch nikoli hlavně vstupné. Z tohoto pohledu je rozhledna určitě zajímavý nápad a jejich renesance v Čechách stejně jako na přelomu 19 a 20 st. je nepřehlédnutelná.
- je tedy z pohledu cestovního ruchu lepší koncentrovat vše na jeden bod nebo rozdělit "atrakce" na více míst ?
- co s rozhlednou - jak ji spravovat ? Orlík je možná zajímavé řešení kde správa a údržba je již vyřešena stejně tak, jako majetková práva k pozemkům a inženýrské sítě.
- když ne na Orlíku, tak kde ? Kde má město pozemky, a přístup na ně ? 

- kolik bude stát 20m vysoká rozhledna na zelené louce (osobní odhad - rozhodně ne více - spíše stejně nebo méně co vložená samonosná konstrukce na Orlíku - varianta bez dostavby)
- po zkušenostech v ČR přiláká návštěvníky i 10 metrová rozhledna na mírném převýšení – a proto jak vysoká má vlastně být ? pochopitelně i ve vazbě na místo - terén – porost.

   Pro nalezení skutečně relevantní odpovědi zda rozhlednu a jakou a kde, bude ještě potřeba hodně času, jelikož odpovědi na některé otázky je nutno hledat hlouběji a analyzovat širší spektrum materiálů v oblastech majetkoprávních, investičních, tak i cestovního ruchu. Město Humpolec podle našich informací na shromažďování těchto materiálů seriozně pracuje. 

    Závěrem bych rád uvedl, že mě trochu překvapilo a zamrzelo, že odpor k jakékoliv rozhledně je tak vysoký. Proto bych poprosil všechny, kteří budou hlasovat v naší anketě na stránkách www.hrad-orlik.cz, aby dobře zvažovali svá rozhodnutí a pokud se jim třeba rozhledna na Orlíku jednoznačně nezazdává, tak alespoň ještě pouvažovali o nízkonákladové rozhledně na nějakém kopečku okolo Humpolce a potěšení, které by jim mohl přinést nedělní výlet na takovéto místo třeba s partnerem nebo rodinou.

Pripojte se prosím nejen k anketě, ale i k diskusi na toto téma zde.


Oldřich Vacek, člen správní rady Castrum o.p.s. a administrátor těchto stránek


25. 12. 2007

Diskusní fórum spuštěno !!


       Na těchto stránkách jsme nově uvedki do provozu diskusní fórum nejen k anketě "Jste pro úpravu hradní věže na rozhlednu ?"  Diskusní fórum naleznete v hlavním rozcestníku nebo přímo na adrese www.hrad-orlik.cz/diskusni-forum .

     Budeme rádi, když zde uvedete své názory k tomuto tématu, popřípadě i alternativní návrhy např. k místu umístnění rozhledny v okolí Humpolce. 


20. 12. 2007

Rekonstrukce okénka původního 2.NP druhé hradní brány dokončena


        Rekonstrukce a konzerväce původního torza okénka 2.NP druhé hradní brány byla díky příznivým klimatickým podmínkám dokončena.          

        Rekonstruované okénko 2.NP brány I.   Rekonstruované okénko 2.NP brány II.


18. 12. 2007

Stránka