Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Hrad se dočká nové pokladny


Hrad se dočká nové pokladny

    Správce hradu Castrum o.p.s. za výrazné finanční podpory Města Humpolce připravila pro návštěvníky novinku v podobě nové pokladny hradu, která umožní rozšířit sortiment zboží pro návštěvníky.

PokladnaNová pokladna

Nová pokladnaNová pokladna


11. 5. 2010

Prosba o pomoc veřejnosti - hledáme jakékoliv historické fotografie či jiné materiály zachycující hrad Orlík


Prosba o pomoc veřejnosti:
 
    Prosíme touto cestou všechny kdo mají jakékoli fotografie, kresby, diapozitivy, pohlednice nebo negativy, zachycující hrad Orlík či jeho části, a jsou ochotni předmětné zapůjčit k ofotografování či prodat, aby nás kontaktovali. Průběžně se snažíme doplňovat poznatky k historii hradního areálu a utvářet hradní archiv. Cenným jsou jakékoli fotografie, i skupinové fotografie, neboť některý záběr může být jedinečným a může zachycovat dnes již neexistujíc části stavby či části výrazně změněné. Dále Město Humpolec připravuje vydání nové knihy o hradě Orlík. Všechny originály čestně vrátíme. 
 
Kontaktní spojení: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
                                   Ing.František Kocman, tel: 777347511, 565518180
                                   Mgr.Roman Brzoň, tel: 565518102, 777347521
                                   e-mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz ,
                                               roman.brzon@mesto-humpolec.cz
 
Předem všem děkuje správa hradu a autorský tým. 
F.Kocman

31. 3. 2010

Co znamenal pro hrad rok 2009 ?


Konec sezóny 2009 na hradě Orlík

 

     V závěru podzimu byly dobrovolníky prováděny práce na dokončení úprav terénu, záhozy archeologických sond, zásypy štěrkových dřenážních vrstev a finální dokončení úpravy terénu v profilu brány a východní stěny bastionu. Při těchto činnostech pomáhali děti s vychovatelkami z Domava dětí Humpolec, skautky a táborníci z vesternového městečka z Kamenice u Herálce, a účastníci setkání kresťanské mládeže na Orlíku (křesťanská dorostová unie). Současně byly vyneseny kameny ze sutin svahů hradního návrší na hrad pro další upotřebení při opravách.
    Z finančích prostředků Města Humpolec a dotace z Fondu Vysočiny na podporu cestovního ruchu bylo na naučné stezce Březina realizováno zastřešení a nové roubení studny pod hradem  a kryté posezení na valech.
Městu Humpolec, kraji Vysočina, všem dalším donátorům oprav, stavebním dělníkům, archeologům, a zejména všem dobrovolníkům, tak patří díky za další zdar při loňské obnově hradní zříceniny.
V prosinci 2009 byla Památkovým ústavem v Telči zamítnuta studie ing.arch.Závodského na zpřístupnění věže hradu Orlík.
 
Práce správy hradu na hradě v roce 2009:
Práce společnosti Castrum o.p.s. byla v roce 2009 zaměřena převážnou měrou na zajištění malé údržby, návštěvnického provozu, a kulturních akcí, na hradě Orlík nad Humpolcem. Mezi vetší finanční výdaje společnosti patřila realizace opravy vstupní brány hradu a náklady spojené s nátěrem střešního pláště objektu kuchyně, který byl prováděn svépomocí. Dále slolu s dobrovolníyk z řad veřejnosti byly prováděny úpravy terénu a záhozy po archeologických sondách v profilu bastionu a vstupní brány do hradu. 
Průvodcovskou činnost na hradě v roce 2009 prováděli vesměs studenti.
Hradní areál byl v roce 2009 otevřen veřejnosti v měsících duben až říjen. 
Návštěvnost na hradě Orlík v roce 2009 byla cca 9.500 osob, z čehož při běžném provozu byla návštěvnost cca 6,3 tis. osob.
 
Práce na záchraně objektu č.p.338 na Zichpili v Humpolci v roce 2009:
V průběhu roku 2009 byly členy Castrum o.p.s. a dalšími dobrovolníky prováděny svépomocné práce na provizorní opravě objektu č.p.338 na Zichpili.
Práce byly zahájeny vyčištěním okolí, demontáží starších přístaveb k objektu. Následoval vlastní výkliz objektu, který z větší části prováděli studenti gymnázia v Humpolci. Za jejich pomoc jim tímto ještě jednou moc děkujeme.
Následovala provizorní oprava a doplnění krovu, doplnění střešního pláště, nákup a instalace lepenkové krytiny na objektu pro zajištění proti zatékání, demolice přístavků objektu a část čištění interiérů od odpadů.
 
Poděkování sponzorům a dárcům:
Správa hradu touto cestou děkuje
za finanční dary, dotace a pomoc:
- bezejmenným návštěvníkům
- Městu Humpolec
- Ministerstvu kultury ČR – Státnímu fondu pro rozvoj české kinematografie
- fy ZENTIVA
- Barvy - Alenka
za materiální pomoc
- fy VODAK Humpolec s.r.o.
- Sboru dobrovolných hasičů Humpolec
- Lesům ČR - Lesní správě Ledeč nad Sázavou
- Národnímu filmovému archivu
- společnosti Bonton
- panu Jiřímu Čáslavskému
za pomoc při obnově a údržbě hradu
- Městu Humpolec
- Kraji Vysočina
- mládeži z Hnutí Brontosaurus za pomoc při archeologickém výzkumu prostoru brány a části bastionu
- mládeži z Dětského domova v Humpolci za pomoc při údržbě hradu v září 2009
- skautkám za pomoc při údržbě hradu a čištění příkopů
- mládeži z táborového městečka u Kamenice u Humpolce za pomoc při úpravách terénu po stavebních opravách
- mládeži a vedoucím z Dorostové unie sdružení křesťanskéhých dorostů za pomoc při údržbě hradu a provedení úprav terénu po archeologických výzkumech v září 2009
- všem ostatním dobrovolníkům kteří celoročně pomáhají zajišťovat údržbu, správu, a pořádání kulturních aktivit na hradě Orlík
 
za pomoc při obnově a údržbě č.p.338 na Zichpili v Humpolci
- Městu Humpolec – za odkup nemovitosti a jeho aktivní přístup při záchraně objektu
- studentům Gymnázia Dr.A.Hrdličky v Humpolci za pomoc při výklizu objektu 
- majiteli objektu č.p. 363 za připojení elektro po dobu orpavy krovu  
- sklenářství Bendl – za materiální pomoc – dar trámů a prken na opravy
- rodině Fraňkových – za finanční dar na opravy objektu
 
Poděkování správy hradu:
Správa hradu děkuje Městu Humpolec a dalším všem svým partnerům a dárcům za příspěvky, dary, a pomoc.
 
 
 
V roce 2010 hrad Orlík otvírá své brány o prvním dubnovém víkendu.
Přehled akcí, návštěvní doba, a jiné aktuální informace nalezenete na www.hrad-orlik.cz .
První jarní akcí je čištění příkopů a hradního areálu dne 17.dubna 2010. Vítáme všechny kdo mají zájem a chtějí pomoci dobré věci.    
 
 

31. 3. 2010

Křest knihy Film z hlediska autorského práva jako součást projektu FILM A DĚJINY


Křest knihy Film z hlediska autorského práva 
                    Bc. Jiřího Hrabánka  jako součást projektu FILM A DĚJINY

      Ve čtvrtek 14.1.2009 se od 19:30 hod. v Cafébaru Zulu (Žitná 41, Praha 1) za velkého ohlasu laické i odborné veřejnosti uskutečnil novoroční křest knihy Bc. Jiřího Hrabánka Film z hlediska autorského práva.

     Tato kniha vydaná v rámci projektu Film a dějiny, jehož je pořadatelem Castrum o.p.s. byla vydána na konci roku 2009 v nakladatelství právní a ekonomické literatury Linde Praha - anotace knihy.

     Kmotrou knihy se stala Doc. JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D., prorektorka VŠ aplikovaného práva v Praze. Dále se křtu zúčastnil JUDr. Jan Tuláček, nakladatel a spolumajitel majitel českého nakladatelství právní a ekonomické literatury Linde Praha a zástupce Castrum o.p.s. a prezident filmového festivalu Film a dějiny Martin Pflug. Dalšími čestnými hosty byly Mgr. Jana Turková, advokátka a společnice patentové a známkové kanceláře Červenka, Kleinová, Turková a Doc. Ing. Jiří Dohnal, Ph.D., MBA., proděkan Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. K poslechu zahrálo jazzové trio Jardy Havlase.

     Kniha je k dostání u Vašich knihkupců nebo ji lze zakoupit prostřednictvím internetu na shora uvedeném odkaze.

Lřest knihyObálka knihyKřest knihy 

 

 


28. 1. 2010

Č.p. 338 tzv. Nápravníkovo stavení na Zichpili bylo prohlášeno kulturní památkou


Č.p. 338  tzv. Nápravníkovo stavení na Zichpili bylo prohlášeno kulturní památkou

   Dlouhodobá snaha Města Humpolce a Castrum o.p.s. o prohlášení čp 338 nevyšla vniceč. Tímto se tomuto objektu otevírá nová cesta k dotačním prostředků rozdělovaných v oblasti obnovy kulturních památek.

   Níže Vám přinášíme několik výňatků z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR: 

"Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, ve svém vyjádření KUJI 73091/2009 OKPP 545/2009 ze dne 1. 10. 2009 prohlášení uvedené věci za kulturní památku doporučil:

     „Stavebně - technický stav objektu, zejména některých konstrukcí je místy problémový. Avšak vzhledem ke skute nosti, že vlastník plánuje d"m využít (ve vztahu
k toleran nímu kostelu) jako kulturní vzdělávací prostor a respektovat jej jako ojediněle
dochovaný doklad historické zástavby této části místa, nedojde při nezbytně nutné obnově stavby k rezolutní výměně poškozených dochovaných původních konstrukcí. Historické a architektonické hodnoty, kterých nositelem objekt nepochybně je, zůstanou tedy i po obnovy nadále zachovány. “
 

      "Dle § 36 odst. 3 zákona ". 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebyl účastník řízení seznámen s podklady pro rozhodnutí, neboť se mu v plném rozsahu vyhovuje s prohlášením domu ". p. 338, na pozemku st. parc. ". 352, k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, za kulturní památku. Odůvodnění :
     Jedná se o historicky cenný poloroubený přízemní dům se zděnou částí okolo černé kuchyně a roubenou obytnou místností dodatečně rozdělenou příčkou na dvě, se zděným průčelím smíšeným zdivem (cihla, kámen). Roubené stěny jsou z části opatřeny pláštěm, jsou založeny na zděné podezdívce. Dům je pod částí obytné místnosti podsklepen valen klenutým sklípkem. Strop místnosti je tvo!en prkenným záklopem. Dům obsahuje mladší přístavek dřevníku a chlívku na západní straně. Objekt se nalézá ve čtvrti Zichpil, v prostředí kulturní památky Toleranční kostel (přes ulici). Stávající část roubení domu bylo dle zjištění postaveno ze stromů pokácených v zimním období 1792-93, taktéž zachovalý tesaný krov sedlové st!echy s malou polovalbou a bedněným štítem. Kolem roku 1839 byla provedena oprava domu s doplněním zděného průčelí a výměnou dvou stropních trámů, severní bedněný štít byl před 2. světovou válkou nahrazen cihelným štítem, v téže době byly provedeny úpravy přístavku domu.
        Po vyhodnocení výše uvedeného dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že se jedná v případě domu č. p. 338, na pozemku st. parc. č. 352, k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, o nesporně kvalitní příklad lokální architektonické produkce s řadou původních prvků. Svým umístěním, charakterem a historickou podstatou splňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku."


25. 1. 2010

Dva dotační programy pro rok 2010 na obnovu nemovitých kulturních památek


      Ministerstvo kultury vyhlašuje ke dni 1.12.2009 zahájení dvou dotačních programů MK pro rok 2010 na obnovu nemovitých kulturních památek.

     Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu a Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny se podávají na příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu do 31.1.2010.

       Více informací na ostatní granty pro tuto oblast na webu MKČR

Soubory ke stažení

 

Zdroj NPUMKČR


31. 12. 2009

Informace související s programem Zelená úsporám


       NPÚ vyhradil na každém regionálním pracovišti jednoho zaměstnance, který bude radit těm vlastníkům památek, kteří chtějí získat státní dotaci na zateplení objektu v programu Zelená úsporám.  Ústav tím chce zamezit možným případům, kdy by si vlastníci nechali zpracovat projekt, ale při realizaci by narazili na odpor památkářů.

       Kontakty na odborné pracovníky, kteří odpovídají na související dotazy veřejnosti:

Pracoviště NPÚ Jméno Telefon E-mail
ústřední Ing. arch. Miloš Solař

724 663 625,
257 010 283

solar@up.npu.cz
ÚOP v Praze Ing. arch. Martina Bártová 602 215 517,
234 653 122
bartova@praha.npu.cz
ÚOP středních Čech Ing. arch. Jiří Mrázek 274 008 211 mrazek@stc.npu.cz
ÚOP v Českých Budějovicích Ing. arch. Naděžda Pálková 724 924 931,
387 312 140 
palkova@budejovice.npu.cz
ÚOP v Plzni Ing. Pavel Domanický 606 664 341,
377 360 934
domanicky.pavel@plzen.npu.cz
ÚOP v Lokti Bc. Jana Horváthová 606 666 416,
352 684 796
horvathova@loket.npu.cz
ÚOP v Ústí nad Labem Ing. arch. Lenka Kotišová    724 786 563,
472 704 824
kotisova@usti.npu.cz
ÚOP v Ústí nad Labem PhDr. Petr Hrubý 724 663 764,
472 704 823
hruby@usti.npu.cz
ÚOP v Liberci Mgr. Jiří Křížek 724 663 622, 485 222 422 krizek@liberec.npu.cz
ÚOP v Josefově Ing. Blanka Adámková 602 879 036,
491 509 532
adamkova@josefov.npu.cz
ÚOP v Pardubicích PhDr. Martin Miroslav Madaj 466 797 758,
602 888 697
madaj@pardubice.npu.cz

ÚOP v Telči

Ing. Petr Gryc  724 663 526,
567 213 116
gryc@telc.npu.cz
ÚOP v Brně Ing. arch. Pavel Wewiora 602 574 868,
542 536 196
wewiora@brno.npu.cz
ÚOP v Kroměříži Mgr. Jan Obšivač 724 052 749,
573 301 462
obsivac@kromeriz.npu.cz
ÚOP v Ostravě Mgr. Markéta Jurašková  595 133 216,
724 528 418
juraskova@ostrava.npu.cz
ÚOP v Olomouci

Další informace na http://www.npu.cz/pp/vlastn/informace/info090715-zelena-usporam/

Zdroj NPU


31. 12. 2009

I hrad se dočkal svého prvního letošního sněhu


I hrad se dočkal svého prvního letošního sněhu

První sníh První sníh


14. 10. 2009

Další šťastně oddaný pár na hradě Orlík


    Dnešního dne jste mohli na webové kameře hradu Orlík sledovat svatební obřad dalšího šťastně sezdaného páru na tomto romantickém místě.

Svatba na Orlíku není již tak neobvyklá


18. 9. 2009

Křížem krážem Vysočinou na kole 2009 - přes hrad Orlík


    na kole

Máte rádi pohyb a jezdíte na kole?
Chcete poznat krásy Vysočiny?
Rádi fotíte a soutěžíte? 

    Pak právě pro vás připravuje příspěvková organizace Vysočina Tourism druhý ročník vícedenního putování na kolech.

     
     Objevovat krásy Vysočiny můžete společně s námi již po druhé ve dnech 3. - 10. července 2009 v rámci vícedenního putování na kolech s názvem „Křížem krážem Vysočinou na kole", které účastníky provede Vysočinou a představí její krásy jak přírodní (např. CHKO, PP Třebíčsko, Melechov atd.) historické (Telč, Pelhřimov, Želiv, Humpolec, Havlíčkův Brod atd.), tak i technické (např. Vodní elektrárna Dalešice a vodní dílo Dalešice) .

    První etapa odstartuje z Jihlavy dne 3. července 2009 a povede přes Brtnici do Telče. Cestou navštíví peleton dále například Žirovnici, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Svratku, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Třebíč, Náměšť nad Oslavou a řadu dalších zajímavých míst. Dojezdovým místem je areál Akciového pivovaru Dalešice, a.s. Jezdci mohou projet celou trasu nebo se mohou libovolně kdykoli a kdekoli připojit a odpojit.

    Organizátoři připravují také zpestření cesty návštěvou některých turistických atraktivit, např. historických slavností na hradě Orlík, exkurzi do Vodní elektrárny Dalešice a prohlídku Muzea rakousko-uherského pivovarnictví včetně nového provozu pivovaru. Doprovodnými akcemi jsou soutěže jak pro účastnící se cyklisty, tak i pro všechny, kteří rádi soutěží o zajímavé ceny. Kromě toho trasa vede mnoha místy, která jsou zapojena do soutěže „Cyklista Vysočiny 2009" a tudíž soutěžící v této akci se tak mohou zúčastnit obou zároveň.

    Přihlášky a podrobné informace o trasách, programu a soutěžích jsou průběžně doplňovány na turistickém portálu www.region-vysocina.cz/nakole.
Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte a vyhrajte!

     Tipovací soutěž zahájena

      Do soutěže se může zapojit každý kdo si chce tipnout kolik km celkem při této akci ujede zástupce Vysočina Tourism = kolik ujetých km bude ukazovat jeho cyklopočítač po dojetí do cíle poslední etapy. Podmínkou je odeslat Váš tip na e-mailovou adresu: vysocinounakole@gmail.com v době od 22. května do 9. července 2009 do 20:00 hod. + telefonní číslo a obec kde bydlíte. Odhad kilometrů musí obsahovat maximálně 2 desetinná místa (např. 484,48 km). Každý může poslat pouze 1 tip. Další důležité informace o soutěži najdete na www.region-vysocina.cz/nakole.
 


24. 6. 2009

Stránka