Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Tvrz Lhotka od Západu - hráz příkopu

Tvrz Lhotka od Západu - hráz příkopu

Tvrz Lhotka - 2005

Tvrz Lhotka - 2005

Tvrz Lhotka - 2005

Tvrz Lhotka - 2005

Tvrz Lhotka

Tvrz Lhotka

Tvrz Lhotka - I.vojenské mapování

Tvrz Lhotka - I.vojenské mapování

Tvrz Lhotka - II.vojenské mapování

Tvrz Lhotka - II.vojenské mapování

Tvrz Lhotka - III.vojenské mapování

Tvrz Lhotka - III.vojenské mapování

Tvrz Lhotka - císařský otisk stabilního katastru

Tvrz Lhotka - císařský otisk stabilního katastru


Stránka

  • 1

Tvrz Lhotka

1. Lokalizace
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Katastrální území: Lhotka u Humpolce
pozemek: tvrziště- parc.č. 38, bývalý hosp.dvůr -parc.č.

2. Místopis
Ves Lhotku nalezneme při cestě z Humpolce do městyse Senožaty za obcí Jiřice. Původní náves se nachází poněkud mimo cestu vlevo ve směru jihovýchodním. Původní návsi vévédí kaple s rybníčkem. Odtok z rybníčku tvoří přítok na pozemek vpravo jižním směrem, kde mezi č.p. a č.p. se nachází podmáčené místo s pozůstatkem hrázního tělesa a ostrůvkem uprostřed bývalého rybníčka. Toto je pozůstatek bývalé tvrze Lhotce.

3. Historie
Ves Lhotka se připomíná poprvé již roku 1226, kdy náležela k majetku želivského kláštera. Během 14.století byla rozdělena na několik částí, z nichž jedna patřila klášteru, další drželi příslušníci nižší šlechty a měšťané. Z nich známe z období 1380-1393 Peška, pannu Budislavu, paní Evu a novoměstské měšťany Mikuláše a Markétu. Na jejich dílech vsi však panské sídlo nevzniklo. Zatímco klášterní díl zůstal zachován, zbytek vsi postupně zřejmě skoupil Jindřich z Dubé, majitel sousedního humpoleckého panství a hradu Humpolce. Na klášterním majetku sídlili služební manové - nápravníci, kteří odpovídali majiteli za správu svěřeného majetku. Jednoho z nich známe díky zachovalým listinám o sporu o ves mezi panem Jindřichem, klášterem, a panem Petrem Malovcem z Pacova. V roce 1413 je tak připomínán nápravník Vacek ze Lhoty. Toto je ovšem jediná zpráva, kterou lze spojovat s panským sídlem na Lhotce. Již v roce 1385 je sice v Humpolci zmiňována osoba purkrabího Tobiáše ze Lhoty, jestli však šlo o osobu spravující ves Lhotku a panské sídlo není známo. V mladších pramenech po roce 1413 se však již hovoří výlučně o vsi.

4. Literatura:
Svoboda L., Úlovec J., Chotěbor P., Procházka Zd., Fišera Zd., Anderle J., Slavík J., Rykl M., Durdil T. 2000: Encyklopedie českých tvrzí, II.díl, K-R, s.385
Profous, A. Místní jména v Čechách,
Sedláček, A. 1900: Lhotka, „Hrady, zámky a tvrze království českého, sv.XII, Čáslavsko, s.256
Šimek T. a kol. 1989: Lhotka –tvrz, „Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, díl VI.- Východní Čechy, s.261, Praha 1989. 
Lukášek, J. 1945: Dějiny hradu Orlíka nad Humpolcem. Humpolec, s.54, 237 

Prameny:
Archiv Český II.519
Památky archeologické a místopisné, díl
Desky dvorské :
Desky zemské
Reliq.tab.

Archivní prameny:
- ÚAGKT Praha – inv.č…….: Císařský otisk stabilního katastru M 1:2880 z r.1838
(Ústřední archiv geodézie a kartografie)
- Vídeň – Josefské vojenské mapování – Čechy, karton ......., fotokopie SÚA Praha, též http://oldmaps.geolab.cz  

Plány:
Digrín, Vacek, Kocman – zaměření tvrze 1991