Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Slovník návštěvníka památek

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
první předchozí
ze 9
poslední

ADORACE

vzývání, uctívání

AKANT 1

AKANT

stylizovaný rostlinný ornament, charakteristický členitými hrotitými listy, napodobující druh bodláku (akantová rozvilina)

AKROPOLIS, AKROPOLE

původně vyvýšená opevněná část řeckých měst, v přeneseném smyslu samostatně opevněný areál v nejlépe chráněném (nejvyšším) bodě hradiště, obsahující ústřední stavby sakrálního i profánního účelu

ALEGORIE

výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob

AMBIT

křížová chodba; krytý ochoz v podobě chodby, obklopující kvadraticky rajský dvůr kláštera (komendy), do něhož se otevírá arkádou, okny

ANTICAMERA

předsíň, předpokoj

APARTMÁ, APPARTEMENT

soubor místností, tvořících uzavřenou obytnou složku zámku

APOKALYPSA

zjevení, v užším smyslu Zjevení sv. Jana Evangelisty, významný zdroj námětů výtvarného umění, např. apokalyptická žena stojící na měsíčním srpku obklopena sluneční září, ztotožňovaná ve středověku s Pannou Marií (Panna sluncem oděná)

APOTEÓZA

zbožnění, oslava

APSIDA 1

APSIDA

architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí

ARCHIVOLTA

plasticky členěné, profilované orámování čela oblouku portálu, ohraničující tympanon (viz. tympanon)

ARKÁDA

oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře

ARKÁDOVÝ DVŮR

nádvoří vymezené arkádovými ochozy (lodžiemi) v úrovni přízemí či několika pater, které slouží ke komunikačnímu propojení jednotlivých místností interiéru

ARKÝŘ 1

ARKÝŘ

architektonický, původně obranný prvek (krytý balkon) pravoúhlého, polygonálního, trojbokého či válcového půdorysu, vysunutý z líce stavby na krakorcích, konzolách či noze. Rozšiřoval obytný prostor, tvořil závěr kaple či obsahoval prevet, případně plnil funkci vertikálního členění vnější fasády stavby i v rozsahu více pater

ARMATURA

v historické architektuře technika zpevnění nároží stavby či opěrného pilíře kvádry, jež zůstaly zpravidla neomítnuty a projevily se současně jako výtvarný prvek. Zvláštním typem a. je bosáž. Armatura naznačená omítkovou bosáží, sgrafitem či malbou měla pouze dekorativní funkci

ATIKA

zeď nad hlavní římsou stavby pohledově zakrývající střechu

ATRIBUT

přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)

BALUSTRÁDA

zábradlí z ozdobných kuželek, balustrů

BARBAKAN

fortifikační prvek oblého či polygonálního půdorysu, zabezpečený vlastním příkopem, předsunutý před bránu, s níž je zpravidla spojen krčkem. Jeho účelem je chránit bránu před přímou palbou, lomí se v něm přístupová komunikace a zároveň slouží jako palebné dělostřelecké postavení. B. je charakteristický pro městské fortifikace, méně často hrady

BASTION 1

BASTION

zemní, zpravidla obezděná dělostřelecká bašta pětibokého půdorysu. Charakteristický prvek novověké fortifikační architekturv

BAŠTA 1

BAŠTA

fortifikační prvek aktivní obrany oblého, čtverhranného či polygonálního půdorysu zpevňující linii hradeb či parkánové zdi, jejíž výškovou úroveň zpravidla nepřevyšuje. Vysunutí hmoty b. z obranné linie umožňuje flankování přilehlých kurtin. Někdy b. nepřesně ztotožňována s hradební věží. Vedle zděných bašt, jež mohli být i dovnitř otevřené, se v novověku objevuje zemní sypaná bašta, předchůce bastionu. Specifickým typem je předsu nutá b. Srovnej dále bastion, rondel.

BATERIOVÁ VĚŽ

článek dělostřeleckého fortifikačního systému ve formě vysoké věže, nejčastěji válcové, s dělostřeleckými komorami v několika úrovních nad sebou, s vysokopalebnou kapacitou.

BELVEDÉR

zahradní pavilon reprezentačního typu umístěný v exponované poloze s vyhlídkou (případně součást jiné stavby plnící tuto funkci), charakteristický pro dvorskou architekturu renesance.

BERGFRIT, BERGFRYD 1

BERGFRIT, BERGFRYD

volně stojící či do hradby vtažená útočištná věž válcového, méně často hranolového či polygonálního tvaru plnící v hradní architektuře funkci hlavní obranné stavby, jež mohla sloužit jako poslední útočiště obránců. Přístup proto umožňoval padací můstek v úrovni patra, neobyvatelné temné přízemí bylo využíváno jako skladiště či hladomorna.

BLOKOVÝ

v architektuře hmotný, nečleněný dispoziční typ

BOLLWERK

velká zemní obezděná plošina, zpravidla polygonálního půdorysu, tvořící dělostřelecké postavení u pozdně gotických fortifikací, podobně jako bastion novověkých pevností

BORDURA

dekorativní okraj, lem

BOSOVANÉ ZDIVO, BOSÁŽ 1

BOSOVANÉ ZDIVO, BOSÁŽ

zdivo z kvádrů, jejichž čelo je pouze hrubě přitesáno a vystupuje z líce stěny. Bosované kvádry mohou tvořit souvislou stěnu, nárožní armaturu či nepravidelně členit jinak hladkou fasádu středověkých staveb. Pravidelnou podobu má diamantová bosáž renesance, kdy se objevuje též napodobení bosáže omítkou. Podle umístění b. nárožní, pásová, prstencová. (Viz portál)

BRÁNA

opevněný vstup do pevnostní architektury, jemuž je věnována zvláštní pozornost jako nejzranitelnějšímu článku obrany. Ve středověké zděné architektuře mohla b. vzniknout prostým prolomením hradby portálem (kulisová b.) nebo měla podobu samostatné stavby s průjezdem, otevřeným portály na obou stranách (např. věžová b.). B. se uzavírala vraty, mříží (hřebenem), případně padacím mostem, byla-li umístěna za příkopem. Mohla být doplněna předbraním nebo barbakanem. Vedle ryze obranného účelu plnila často funkci reprezentativní a výtvarnou, jako slavnostní vstup se sochařskou výzdobou.

BRANSKÁ VĚŽ

věž s funkcí brány

první předchozí
ze 9
poslední