Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Opravy a stav věcí v roce 2010

Č.p. 338  tzv. Nápravníkovo stavení na Zichpili bylo prohlášeno kulturní památkou

   Dlouhodobá snaha Města Humpolce a Castrum o.p.s. o prohlášení čp 338 nevyšla vniceč. Tímto se tomuto objektu otevírá nová cesta k dotačním prostředků rozdělovaných v oblasti obnovy kulturních památek.

   Níže Vám přinášíme několik výňatků z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR: 

"Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, ve svém vyjádření KUJI 73091/2009 OKPP 545/2009 ze dne 1. 10. 2009 prohlášení uvedené věci za kulturní památku doporučil:

     „Stavebně - technický stav objektu, zejména některých konstrukcí je místy problémový. Avšak vzhledem ke skute nosti, že vlastník plánuje d"m využít (ve vztahu
k toleran nímu kostelu) jako kulturní vzdělávací prostor a respektovat jej jako ojediněle
dochovaný doklad historické zástavby této části místa, nedojde při nezbytně nutné obnově stavby k rezolutní výměně poškozených dochovaných původních konstrukcí. Historické a architektonické hodnoty, kterých nositelem objekt nepochybně je, zůstanou tedy i po obnovy nadále zachovány. “
 

      "Dle § 36 odst. 3 zákona ". 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebyl účastník řízení seznámen s podklady pro rozhodnutí, neboť se mu v plném rozsahu vyhovuje s prohlášením domu ". p. 338, na pozemku st. parc. ". 352, k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, za kulturní památku. Odůvodnění :
     Jedná se o historicky cenný poloroubený přízemní dům se zděnou částí okolo černé kuchyně a roubenou obytnou místností dodatečně rozdělenou příčkou na dvě, se zděným průčelím smíšeným zdivem (cihla, kámen). Roubené stěny jsou z části opatřeny pláštěm, jsou založeny na zděné podezdívce. Dům je pod částí obytné místnosti podsklepen valen klenutým sklípkem. Strop místnosti je tvo!en prkenným záklopem. Dům obsahuje mladší přístavek dřevníku a chlívku na západní straně. Objekt se nalézá ve čtvrti Zichpil, v prostředí kulturní památky Toleranční kostel (přes ulici). Stávající část roubení domu bylo dle zjištění postaveno ze stromů pokácených v zimním období 1792-93, taktéž zachovalý tesaný krov sedlové st!echy s malou polovalbou a bedněným štítem. Kolem roku 1839 byla provedena oprava domu s doplněním zděného průčelí a výměnou dvou stropních trámů, severní bedněný štít byl před 2. světovou válkou nahrazen cihelným štítem, v téže době byly provedeny úpravy přístavku domu.
        Po vyhodnocení výše uvedeného dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že se jedná v případě domu č. p. 338, na pozemku st. parc. č. 352, k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, o nesporně kvalitní příklad lokální architektonické produkce s řadou původních prvků. Svým umístěním, charakterem a historickou podstatou splňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku."

Opravy 2010

     Na opravy v roce 2010 je vyčleněno z mnoha zdrojů více jak 450 tis. Kč. V tomto roce se realizovala oprava statiky a střechy včetně položení šindelové krytiny dobrovolníky.
      Na dobrovolnících jsou pak i další vyklízecí a pomocné práce. Toto cestou proto děkujeme studentům gymnázia v Humpolci.

     

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka